Algemeen

De website is samengesteld door Oolders, Heijning en Voogelaar B.V. en wordt beheerd vanuit het hoofdkantoor te Amsterdam. OHV is een beleggingsonderneming in de zin van de Wet op het Financieel toezicht en is geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna ‘AFM’).

OHV beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet Financieel Toezicht (Wft) voor het verlenen van beleggingsdiensten. Hieronder valt ontvangen en doorgeven van orders, uitvoeren van orders voor rekening cliënten, vermogensbeheer, beleggingsadvies en plaatsen zonder plaatsingsgarantie. AFM voert gedragstoezicht over beleggingsondernemingen. Daarnaast voert de Nederlandsche Bank (hierna ‘DNB’) prudentieel toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de daarop gebaseerde regelgeving.

Gebruik van deze website en de daarmee verbonden websites, is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang en het gebruik tot van deze website betekent dat de gebruiker van deze website instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen. OHV behoudt zich het recht voor om de disclaimer zonder kennisgeving te herzien of te wijzigen.

Oolders Heijning en Voogelaar B.V. (hierna ‘OHV’) is statutair gevestigd in Amsterdam met kantooradres Amstelplein 1, 1096HA, Amsterdam. OHV communiceert met al haar cliënten of gebruikers van de website in het Nederlands. Op verzoek van de gebruiker kunnen op de website geplaatste documenten, indien mogelijk, in het Engels worden verstrekt. OHV kan telefonisch (+31 (0) 20 504 04 00), via de website (www.ohv.nl) of per mail (info@ohv.nl) worden bereikt.

De algemene voorwaarden van OHV worden op verzoek per e-mail of per post toegestuurd. Dit verzoek kan schriftelijk of telefonisch worden ingediend. OHV verstrekt haar algemene voorwaarden aan potentiële cliënten voorafgaand aan de dienstverlening.

Gebruik website

Niets op deze website dient te worden opgevat als uitnodiging, aanbod of aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch dient de informatie als juridisch, fiscaal of administratief advies of als beleggingsadvies. De publicatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel wij alle redelijke zorg hebben betracht om ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie juist is op het moment van uitgifte, geven wij geen enkele garantie, impliciet dan wel expliciet, over de juistheid, betrouwbaarheid, rechtmatigheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Indien u deze informatie wenst te gebruiken om te beleggen, dient u professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen of een andere beslissing neemt.

Rendementen

Voor op de site benoemde rendementen geldt dat resultaten behaald in het verleden, geen betrouwbare indicator vormen voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren en de op de site getoonde rendementen kunnen afwijken van de resultaten behaald voor individuele relaties.

Uitsluiten aansprakelijkheid

Informatie en meningen geuit op de website van OHV worden impliciet of expliciet gegeven zonder enige garantie, voor zover dit mogelijk is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. OHV aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade (waaronder directe of indirecte, bijzondere, incidentele schade of gevolgschade), geleden verliezen of gemaakte kosten in verband met of als gevolg van het gebruik van, of de (tijdelijke) onmogelijkheid van het gebruik van deze website of de informatie die daarin staat of in verband met een verzuim, onderbreking, fout, gebrek, vertraging, computervirus, fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies of een ander schadelijk element of incident. Internet kan niet als een geheel betrouwbare voorziening worden beschouwd voor de overbrenging en toegang tot informatie. OHV is niet verantwoordelijk voor storingen vertragingen of fouten die zich voordoen, als gevolg van een onbetrouwbare internetvoorziening.

Informatie van derden

De website van OHV kan links bevatten die door andere partijen dan OHV worden beheerd. OHV is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Daarnaast worden de websites niet gecontroleerd door OHV.

Intellectuele eigendomsrechten

De aangeboden informatie en rechten op de website zijn intellectueel eigendom van OHV en worden beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De aangeboden informatie op de website dient alleen gebruikt te worden voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de informatie op deze website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OHV. Tevens is het de gebruiker niet toegestaan informatie van deze website geheel of gedeeltelijk door te zenden naar nieuwsgroepen, mailinglijsten, electronic bulletin boards of vormen van discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Toepasselijk recht

Alle zaken die betrekking hebben tot de toegang, het gebruik of de inhoud van de website van OHV, worden beheerst door Nederlands recht. Toegang op de website kan door lokale wet- en regelgeving in bepaalde rechtsgebieden worden beperkt. De informatie is niet bedoeld voor enig persoon of rechtspersoon in een dergelijk rechtsgebied en wordt uitsluitend op eigen risico verkregen.