OHV erkent haar maatschappelijke rol die beheerder van het vermogen van cliënten met zich mee brengt en heeft de morele plicht om maatschappelijk verantwoordelijk te beleggen en te ondernemen.Om deze verantwoordelijkheden te onderstrepen, heeft OHV de UN Principles for Responsible Investment ondertekend en een duurzaam beleggingsbeleid geïmplementeerd op basis van ESG-criteria welke zijn afgeleid van de UN Ten Global Principles.

UN principles for Responsible Investment

Maatschappelijke positie 
Oolders, Heijning & Voogelaar (OHV) staat midden in de samenleving en erkent haar maatschappelijke positie als belegger van het vermogen van anderen. OHV heeft zich als doel gesteld om de portefeuilles van cliënten duurzaam in te richten en zelf op een maatschappelijk verantwoorde wijzen te opereren. Om dit te onderschrijven heeft OHV de UN Principles for Responsible Investment ondertekend.

ESG Criteria 
De UN Principles for Responsible Investment biedt institutionele beleggers een kader waarbinnen op een verantwoorde wijze wordt belegd en ondernomen. Op deze wijze wordt geborgd dat het beleggen en uitvoeren van transacties geen schappelijke effecten heeft op de maatschappij. OHV weegt bij haar beleggingsbeslissingen en als onderneming niet alleen financiële criteria na, maar ook maatschappelijke criteria, in het Engels aangeduid als ESG criteria: environmental, social and governance-criteria.

De UN Principles for Responsible Investment bieden een kader, geformuleerd in zes principes.

1. ESG criteria worden gehanteerd in het beleggingsbeleid
OHV heeft een duurzaam beleggingsbeleid geformuleerd en toegepast. Dit houdt in dat OHV niet wil beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens, zoals clusterbommen en anti-personeelsmijnen. Daarnaast wil OHV ook niet beleggen in aandelen of obligaties van ondernemingen en landen die verdacht worden van ongewenste activiteiten op het gebied van mensenrechten, arbeidsrecht, milieu en corruptie.

2. ESG criteria worden gehanteerd in de eigen bedrijfsvoering
OHV heeft een prudent personeelsbeleid en werkt alleen samen met vertrouwde partners die zelf ook ESG criteria respecteren. Bij de bedrijfsvoering wordt waar mogelijk gestreefd naar een papierloos kantoor en geen gebruik gemaakt van overbodige vervuilende materialen. OHV moedigt gebruik van openbaar vervoer aan voor haar medewerkers.

3. Het hanteren van ESG criteria wordt onderzocht bij bedrijven waarin wordt belegd
Op basis van openbare bronnen en ingekochte research screenen de portefeuille managers het hanteren van ESG criteria van bedrijven waarvan obligaties of aandelen worden gekocht.

4. Aan acceptatie van ESG criteria in de markten wordt meegewerkt
OHV voert pro-actief overleg met cliënten om ESG criteria toe te lichten en creëert op de wijze begrip en acceptatie indien dit nodig is.

5. Waar mogelijk wordt samen gewerkt om de ESG criteria in de markten te institutionaliseren
Door het ondertekenen van de UNPRI verbindt OHV zich aan deze kaderstellingen, en spreekt in die hoedanigheid leveranciers en zakelijke partners aan om indien nodig ook de UNPRI te ondertekenen.

6. Waar mogelijk wordt gerapporteerd over werkzaamheden inzake de ESG criteria
OHV rapporteert binnen de mogelijkheden van de gegeven mandaten aan UNPRI en andere belanghebbenden over de voortgang van werkzaamheden inzake de ESG criteria.


Duurzaam beleggen

Doelstelling

De doelstelling van OHV Vermogensbeheer is het maximaliseren van financiële winsten in overeenstemming met het cliëntprofiel en rekening houdend met risico’s in brede zin. In dit proces erkent OHV haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het beleggen van gelden van derden. Dit betekent dat OHV rekening houdt met financiële en niet-financiële overwegingen die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke keuze van beleggingen.

Beleid
Het beleid van OHV is om bij beleggingsbeslissingen en eigen bedrijfsvoering niet alleen financiële criteria maar ook maatschappelijke criteria te hanteren. Deze maatschappelijke criteria worden in het Engels aangeduid als ESG criteria: environmental, social and governance-criteria. Dit houdt in dat OHV niet wil beleggen in of samenwerken met bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens, zoals clusterbommen en anti-personeelsmijnen. Daarnaast wil OHV ook niet beleggen in of samenwerken met ondernemingen en landen die verdacht worden van ongewenste activiteiten op het gebied van mensenrechten, arbeidsrecht, milieu en corruptie. OHV baseert zich in deze visie op de Ten Global Principles van de Verenigde Naties. Deze principes scheppen een kader voor het opstellen van de ESG criteria voor het maken van beleggingsbeslissingen en de bedrijfsvoering.

ESG criteria OHV
De ESG criteria worden door OHV als volgt geformuleerd.

1. Geen betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten of gebruik van kinderarbeid
2. Geen betrokkenheid bij structurele vormen van fraude of corruptie
3. Geen betrokkenheid bij structurele vormen van milieuvervuiling
4. Geen betrokkenheid bij controversiële wapens

Duurzaam Beleggen in de praktijk
OHV richt de portefeuilles van haar cliënten actief duurzaam in. OHV baseert zich hierbij op openbare bronnen als periodiek gekochte research inzake de ESG criteria, gebaseerd op de Ten Global Principles.

United Nations Global Compact Ten Global Principles
Onderstaand de formulering van de Ten Global Principles, waarop de gehanteerde ESG criteria door OHV zijn gebaseerd.

Mensen rechten
1. Bedrijven onderschrijven de globale rechten van de mens; en
2. Zorgen dat ze deze zelf ook hanteren in bedrijfsvoering

Arbeid
3. Bedrijven onderschrijven de vrijheid van vestiging en erkennen het recht van vrije handel;
4. Verbannen alle vormen van dwangarbeid;
5. Verwerpen de actieve uitbuiting van kinderen; en
6. Elimineren alle vormen van discriminatie in relatie tot arbeid

Milieu
7. Bedrijven gaan in hun bedrijfsvoering zorgvuldig met het milieu om;
8. Ondernemen initiatieven om milieu bewustwording te vergroten; en
9. Moedigen de ontwikkeling van milieu vriendelijke technieken aan.
Anti corruptie
10. Bedrijven werken corruptie actief tegen.


Beloningsbeleid

Algemeen

Oolders, Heijning & Voogelaar (OHV) voert een prudent beloningsbeleid zonder perverse prikkels. OHV is gehouden aan de wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het beloningsbeleid is ter inzage opvraagbaar.